Markägarmöte ang Renbruksplaner

Markägarmöte ang Renbruksplaner

Strömsund Sbo bjöd in Norrskogs medlemmar till en informationskväll hemma hos ordförande Maria Grill i Lövberga i slutet av februari.

Upprinnelsen till mötet var att det i vårt certifieringssystem, PEFC, står inskrivet att vi privata skogsägare bör han kontakt med våra lokala renägare och i Strömsund finns 3 samebyar: Ohredahke, Voernese (Frostviken norra) och Raedtievaerie.

Strömsund skogsbruksområde bjöd in privata skogsägare, Jörgen Sundin ( skogsstyrelsen Jämtland) och Ohredakhes representant Bernt Andersson, tillika ansvarig för samråd med skogsnäringen till ett möte i slutet av februari.

I Sverige finns 51 samebyar, 4600 samer med renmärke och ca 2500 renskötare.

I Jämtland finns 12 samebyar med 40-50 tusen renar.

Ohredahke sameby sträcker sig från Blåsjön ner till kusten.

I §31 skogsvårdslagen krävs hänsyn till rennäringen.

Efter grundläggande information om renars beteendemönster och vikten av samråd för rennäringen så kom vi till ämnet för dagen: Renbruksplaner. 50 av 51 samebyar har upprättat dessa. Dessa ägs av samebyarna själva men vi kan få ta del av dem vid förfrågan. Planerna uppkom för att underlätta samråd mellan markanvändarna, dvs inte bara skogsägare, och är precis som våra skogsbruksplaner en levande produkt.

Man har med hjälp av GPS lyckats lokalisera nyckelområden, betestrakter, kärnområden och trivselområden. Betestrakter är samebyns hela betesområde. Kärnområden tillfredsställer renens behov av lugn och betesro och innefattar även kalvningsland. Nyckelområden varierar efter väder och vind och är mycket känsliga för störningar då det är hit som renen naturligt drar sig.

Intressant är att vårt sätt att tänka numera när det gäller biologisk mångfald i skogen även gynnar renen och tilläggas bör att även rennäringen är glad över att skogstyrelsen beslöt sig för att behålla lägsta avverkningsålder (70 år) i norra Sverige.

Maria Grill, ordförande SBO Strömsund