Vad gör du med din plätt av jorden?

Vad gör du med din plätt av jorden?

Idag är de flesta överens om att fossila råvaror som kol och olja i stor utsträckning måste få ligga kvar i backen för att vi ska klara av att mota de klimatförändringar som blir allt tydligare. Likaså måste vi avstå från att okritiskt fortsätta använda material som är väldigt energikrävande att framställa, som exempelvis betong och stål.

Det innebär att vi i stor utsträckning måste förlita oss på naturliga och hållbara processer för att framställa de nyttigheter som jordens växande befolkning behöver. Fotosyntesen, där växter fångar växthusgasen koldioxid ur atmosfären, och omvandlar den till exempelvis livsmedel, trä, eller biobränsle, är en sådan process. Människan har nyttjat den möjligheten vid jord- och skogsbruk sedan urminnes tider.

Det finns idag ungefär 2200 kvadratmeter åkermark, och 6600 kvadratmeter skogsmark, per människa på jorden. Totalt sett har var och en av oss alltså ett par villatomter att nyttja för att producera allt vad vi behöver under ett människoliv, från livsmedel till byggnadsmaterial, bioenergi, textilier, papper och möbler med mera, med mera.

Sverige har nästan tre hektar skogsmark (30 000 kvadratmeter) per invånare. Vi har också lite mer åkermark per invånare än världen i genomsnitt, drygt 3000 kvadratmeter.

Om man utgår från att åkermarken kommer att användas för att producera mat, så framstår det tydligt att det är i skogen vi med fotosyntesens hjälp kan producera andra saker. Kanske kan våra skogstillgångar till och med bidra med klimatanpassade nyttigheter till danskar, holländare, belgare och alla andra som knappt har någon skog alls?

Det mesta talar för att skogsmark världen över kommer att vara en otroligt viktig resurs för att på ett hållbart sätt producera saker som jordens befolkning efterfrågar. Vi har i Sverige goda förutsättningar för att göra det. Här finns ett antal viktiga förutsättningar på plats; vi har en grundlagsfäst äganderätt vilket är en förutsättning för att människor ska våga investera i långsiktiga verksamheter, vi har en lagstiftning som förbjuder kortsiktig exploatering av skogen, vi har engagerade och kunniga skogsägare och vi har sedan 25 år tillbaka en skogspolitik som tillgodoser både miljö- och produktionsaspekterna av skogsbruket.

Många länder inspireras idag av hur Sverige sedan början av 1900-talet har återbeskogat landet efter lång tid av primitiv, men effektfull, rovdrift där avverkning utan återväxtåtgärder försatt större delen av landet i ett tillstånd av skogsbrist.

Idag skördar vi frukterna av insikter som kloka människor gjorde för mer än hundra år sedan. Svenska skogsägare har i allmänhet gjort något bra med sin plätt av jorden! Tack vare dem kan det lilla landet långt uppe i norr bidra med hållbara produkter till länder som valde att omvandla sin skog till städer, motorvägar och åkermark.