Norrskogs ståndpunkt

Norrskogs ståndpunkt

Aktuella frågor som rör dig som äger skog

Skatt på avstånd
Regeringens aviserade planer på en så kallad vägslitageavgift skulle drabba skogsindustri och skogsägare i norra Sverige särskilt hårt. Så länge det inte finns alternativ, som järnväg ut i skogen, skulle en sådan avgift inte alls påverka mängden lastbilstransporter, utan bara innebära en sänkt konkurrenskraft för skogsnäringen. Norrskog menar att produkter baserade på uthålligt skogsbruk är en bärande del i ett fossilfritt samhälle. En straffskatt på avstånd vore därför oklok både från närings- och miljösynpunkt. 

Fjällskogens värden måste räknas!
På 1980-talet stod de fjällnära skogarna, och deras höga naturvärden, i centrum för den skogspolitiska debatten. Som en följd av detta har dessa skogar undantagits från konventionellt skogsbruk, med betydande konsekvenser för regionen som följd. Dagens diskussion om ”skyddad skog nedanför det fjällnära området” missgynnar norra Sverige då definitionen i praktiken betyder att mycket stora arealer med höga naturvärden, som redan är undantagna från skogsbruk, inte räknas.

Skogsbruk är en del av lösningen – inte problemet

Sveriges miljöpolitik måste till fullo beakta skogsbrukets roll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle, och de effekter som ett förändrat klimat kommer att få för den biologiska mångfalden, i såväl skogsekosystemen som i andra ekosystem.

  • Forskning vid bland annat Mittuniversitetet (Bishnu Chandra Poudel, 2014) visar att det svenska skogsbruket, genom kollagring i skog och substitution av fossila råvaror, åstadkommer en avsevärt större långsiktig klimatnytta än vad ett extensivt skogsbruk eller obrukade skogar kan göra.
  • Inom Future Forests vid SLU har man visat på den mycket stora potential till ytterligare positiva klimateffekter som kan nås genom att det svenska skogsbruket tillvaratar de möjligheter till ökad tillväxt som finns.