2017 går mot sitt slut. Hur har vi lyckats med året är en fråga man naturligen ställer sig. Och vilken linjal skall man använda för att mäta med?

Ekonomiskt, för föreningen, är inte heller 2017 något bra år. Visserligen har vi gjort en del för att förbättra lönsamheten men vi är inte alls där vi vill och skall vara. Där måste vi ta nya tag 2018.

Men, tillbaka till linjalen, vi har ju en ändamålsparagraf. Är inte det den viktigaste och bästa linjalen för en förening?

Så här ser den ut:

 

Ändamål

§ 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekono­miska intressen genom att själv eller genom annan

1     driva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvud­sakligen föreningens medlemmar samt bedriva annan därmed förenlig verk­samhet;

2     verka för en tryggad och ändamålsenlig avsättning till bästa möjliga priser för medlemmarnas skogsprodukter;

3     verka för en god skogsskötsel och tillhandahålla tjänster och för­nödenheter för medlemmarnas skogsbruk;

4     stödja och utveckla enskilt skogsbruk samt bevaka och främja medlemmar­nas näringspolitiska intressen.

Punkt nr 1: Ja, driver handel och förädlar skogsprodukter gör vi ju alltid. Vi har också förbättrat vår industristruktur under året, vi har gått från tre sågverk till två. Smärtsamt men nödvändigt, det kommer att leda till bättre ekonomi och konkurrenskraft framåt.

Punkt nr 2: Avsättningen har varit väldigt trygg, dels för att våra volymer under året varit för små, men även tack vare god efterfrågan. Vi har höjt både priset på timmer och priset på barrmassaved. Vi är prisledande i vårt område.

Punkt nr 3: Vi har inlett ett arbete med att definiera våra bastjänster, detta arbete kommer att fortsätta under nästa år. Det kommer att leda till bättre kvalité och lägre kostnader. Vår utveckling av digitala hjälpmedel för skogsägarna har uppmärksammats på såväl nationell som europeisk nivå.

Punkt nr 4: Norrskog engagerar sig hårt i en rad näringspolitiska frågor, inte minst urholkningen av skogsvårdslagens princip om ”frihet under ansvar”, men även i frågor som till exempel rör skogsbrukets förhållande till andra näringar, skogens roll i en fossilfri ekonomi och bristen på resurseffektivitet i myndigheternas miljöarbete.

Mätt mot ändamålsparagrafen tycker jag att 2017 är ett bra år för Norrskog. Vem hade höjt priset på först sågtimmer och sedan barrmassaved om inte vi hade gjort det? Till dags dato har ingen hakat på, det kanske är svar nog. Vem utvecklar modeller för att sköta mindre skogsfastigheter på ett bra sätt om inte vi gjorde det? Vem hade bevakat skogsägarnas intressen i näringspolitiken om inte vi tillsammans med övriga föreningar och LRF Skogsägarna hade gjort det?

Det är tydligt att behovet av en stark skogsägarförening finns fortfarande trots att vi verkat i drygt 80 år.

God jul och Gott Nytt 2018!
Olov Söderström

2017-12-14