Hållbarhet allt viktigare

Debatten i media har ett stort fokus på ett hållbart samhälle och omställningen från ett beroende av energi från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen, detta kunde noteras vid flertalet av seminarierna under Almedalsveckan, och även i den pågående valrörelsen. Skogen som råvara lyfts självklart fram som ett av de förnyelsebara energislagen. Men, en gång för alla, träd avverkas inte för att bli energi:

Grova stockar som kan sågas blir hus, möbler och andra långlivade produkter. Klenare stockar blir återvinningsbara material som papper och annat som i allt större utsträckning kan ersätta fossilbaserade material som den i många avseenden miljöfarliga plasten. Restprodukter från skogsbruk och skogsindustri blir klimatsmart bränsle. Allt baserat på kol som träden fångat ur luften!

Tillgången på energi är en förutsättning för vår värld och driver samhällsutvecklingen. Historiskt startade det med att människan kunde bemästra elden, I träindustrialiseringens barndom var det den vedeldade ångmaskinen som möjliggjorde att en framväxande sågverksindustri blomstrade och starkt bidrog till att lyfta Sverige ur fattigdom, till att idag vara ett av världens rikaste länder.                   

Utmaningen vi nu står inför i Sverige är att skapa en så stor tillgång på förnyelsebar energi av olika slag, att vi år 2030 helt kan byta ut den svarta kolatomen till den gröna och vara fossilfria. I alla branscher jobbas det för fullt för att nå en ökad hållbarhet i den dagliga verksamheten, men utgångsläget för olika branschaktörer är mycket skiftande och det är en stor variation på hur stora avtryck i miljön som görs. För att vi i skogsbruket ska göra mindre avtryck krävs att fossilt dieselbränsle till avverkningsmaskiner och lastbilstransporter kan ersättas av fossilfri diesel i större omfattning. Ett fungerande järnvägsnät i hela landet, där loken drivs av grön el eller fossilfri diesel, är också ett viktigt inslag för mer klimatsmarta transporter av såväl skogsråvara som färdiga produkter.

Som skogsbrukare och medlem i Norrskog känns det mycket bra att vara verksam i en bransch som jobbar med en förnybar råvara. När det gamla trädet växt färdigt och avverkas, ersätts det med minst ett nytt så nästa generation kan känna samma glädje och få samma möjligheter som skogsbrukare.

Så länge vi sköter skogen som idag, så att den växer mer än vad vi avverkar, fångar vi dessutom in en stor del av alla de kolatomer som det övriga samhället släpper ut! Gröna kolatomer i träd gör nytta för oss människor på många sätt. De svarta, fossila kolatomerna i kol och olja, har förhoppningsvis snart gjort sitt och får ligga stilla där de legat i miljoner år.

Gunnar H     

 
Gunnar Heibring,
Ordförande i Norrskog

 

2018-08-28