Skogsägardelegationen LRF Skogsägarna har för nionde året i rad genomfört ett av årets styrelsemöten i samband med politikerveckan i Almedalen. Att vara på plats och möta de personer som fattar beslut och påverkar situationen för våra medlemmar i skogsägarföreningarna är en viktig del i vårt näringspolitiska arbete.

De första åren som vi fanns på plats hade skogen en mycket begränsad plats i den politiska debatten. Då var det enstaka seminarier som behandlade skogliga ämnen. Det är väldigt positivt att nu kunna se hur intresset för att lyfta fram skogen successivt ökat de senaste tre åren. Omställningen från ett fossilberoende samhälle, till ett samhälle där förnyelsebara råvaror efterfrågas, gör att skogens och skogsbrukets potential hamnar högt på agendan.

I år var det klimat och miljö som avhandlades på många av de seminarier som föreningar, företag och myndigheter bjöd in till. Hur vi i Sverige ska ta till vara på den största förnyelsebara resursen -  skogen - och vilken roll skogen ska ha i arbetet med att förbättra vår miljö var frågor som diskuterades livligt på flera seminarier.

Under veckan hade jag möjlighet att lyssna på ett tiotal seminarier med olika teman, från den geopolitiska situationen i världen, via träbyggnadssystem som ersätter betong i flerfamiljshus, till ett mycket intressant föredrag av en journalist som besökt flera länder i Nordafrika. Nu i efterhand är min samlade bedömning att efterfrågan på trävaror och andra produkter från skogsråvara ser långsiktigt mycket god ut.

Vi som äger skog och sköter den på ett hållbart sätt sitter på en fantastisk resurs! Tillsammans kan vi skapa stora värden både för skogsägarna, lokalsamhället och världen!

 
Gunnar Heibring,
Ordförande i Norrskog

Foto: Region Gotland

 

2017-11-17