Gallringskväll i Åsele

Gallringskväll i Åsele

Nyligen arrangerade Norrskog en träff för skogsägare i Kulturhuset i Åsele. Temat för kvällen var ”Röja är silver, gallra är guld”.

Skogsrådgivare Torsten Lundborg visade med några räkneexempel på hur viktigt det är att röja i rätt tid, för att utfallet på förstagallringen ska bli positivt. Även om det kostar att röja, så är det ändå lönsamt i långa loppet. Inte minst med tanke på att röjningen är avdragsgill, vilket innebär att kostnaden för skogsägaren efter skatt inte blir så hög. Det finns många olika åsikter om hur man ska röja och när man ska röja, men det är i alla fall alltid bättre att göra någonting än att göra ingenting.

Skogsekonom Emil Lundström berättade om en värderingsmodell för att beräkna nuvärdet på sina gallringsbestånd. Om man låter skogen stå länge så kan det vid slutavverkning förvisso bli ett högre netto i reda pengar, men de intäkterna ligger långt bort i tiden och är därmed inte lika mycket värda i nutid. Med en kortare omloppstid så blir det mer pengar över per år, och därmed ett lönsammare skogsbruk.

Slutsatsen av både Torstens och Emils information blev att en aktiv skötsel av sin skog ger bäst lönsamhet för skogsägaren. Röj i tid, gallra i tid, och slutavverka i tid. Det ger stormfasta bestånd och en hög timmerandel, dvs bra lönsamhet. Diskussionen fortsatte sedan över kaffe och smörgås innan kvällen avslutades.