Bioekonomi är landsbygd – skatta inte ihjäl den!

Bioekonomi är landsbygd – skatta inte ihjäl den!

Den övervägande delen av Sverige är landsbygd. Den lämpar sig väl för att producera råvaror och produkter som passar in i det som regeringen vill ha: en bioekonomi där kol och olja fasas ut. De tankar kring kilometerskatt för tyngre lastbilar som regeringens utredning presenterat hotar en sådan utveckling. De skulle göra landsbygdens produkter väldigt dyra – och göra det dyrare att leva i stora delar av landet.

Sverige vill gå före i omställningen till en ekonomi där klimatskadliga råvaror fasats ut. Vi har bättre förutsättningar än många andra länder att göra detta – bland annat tack vare att vi på stora ytor kan nyttja fotosyntesen till att fånga skadlig koldioxid i atmosfären och omvandla den till klimatsmarta råvaror. (Skog är väldigt bra på detta.)

För att vi ska tillgodogöra oss dessa möjligheter måste det finnas människor på landsbygden. Varken skogsråvara, biodrivmedel, trähus eller livsmedel uppstår ju av sig själva.

Förra veckan presenterade regeringens ”Vägslitageskatteutredning” (vägslitageskatt är ett nytt namn för den tidigare förkastade kilometerskatten) sina tankar kring hur en ny skatt för tunga transporter skulle kunna se ut.

I tankegodset ligger en ny skatt på tunga lastbilar á 24 kronor per mil och därtill några kronor i administrativa avgifter. För enkelhetens skull ska skatten gälla alla mil, vare sig lastbilen är lastad eller olastad. Utredarna hade inte heller några planer på att undanta delar av landet, eller branscher, från denna skatt.

Tidigare har regeringen presenterat en modell för bränsleskatter, med årliga höjningar motsvarande konsumentprisindex plus två procent. Det kommer på några år att skjutsa upp bränslepriserna rejält.

Summan av en ny kilometerskatt och högre bränsleskatter kommer att göra det dyrt att till exempel frakta skogsråvara till en industri, frakta ett trähus till en kund i södra Sverige, eller leverera svensk mat från landsbygd till stad.

Inlandet kommer att drabbas särskilt hårt eftersom avstånden till hamn eller järnväg där är längre.

Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser – och då är minskade transporter ett viktigt inslag. En politik som riskerar att avfolka landsbygden och göra biobaserade råvaror och produkter dyrare, skapar dock ingen klimatsmart välfärd.

Regeringens utredning ska presentera sitt slutförslag den 9 december. Utredarna måste till dess få mycket hjälp att förstå hur bioekonomi och landsbygd hänger ihop!

Rolf Edström 20160620