En nyckelbiotop ska vara något bra!

En nyckelbiotop ska vara något bra!

Det är orimligt att myndigheterna kan klassa ett område som värdefull nyckelbiotop, men samtidigt säga att det inte är så värdefullt att markägaren kan få ersättning för att avstå från skogsbruk.

Idag har Norrskog lämnat tydliga svar på frågor kring begreppet nyckelbiotoper. Frågeställare är Skogsstyrelsen, myndigheten som avgör vad som är en nyckelbiotop eller inte.

Vi menar att det är orimligt att myndigheterna kan klassa ett område som värdefull nyckelbiotop, men samtidigt säga att det inte är så värdefullt att markägaren kan få ersättning för att avstå från skogsbruk.

När nyckelbiotopsbegreppet slog igenom i skogsbruket på 1980-talet, handlade det om att hitta värdekärnor, av stor betydelse för den framtida biologiska mångfalden i landskapet, och bevara dessa. Detta sågs av många som en klok tanke, i linje med de naturvårdsstrategier som då spirade i skogsbruket. En vanlig uppfattning var att så speciella kvaliteter fanns på i storleksordningen en procent av skogsmarken. 

Med tiden har det visat sig att det som uppfyller Skogsstyrelsens mall, kan klassificeras som nyckelbiotop, oavsett om det berörda skogslandskapet är tryfferat av sådana biotoper.

Därför kan nyckelbiotoper vara ointressanta när myndigheterna ska lösa in områden som är värda ett varaktigt skydd. Först pekar Skogsstyrelsen alltså ut ett område och säger att: ”här har vi kvaliteter som är avgörande för den biologiska mångfalden”. Sedan säger en annan myndighetsperson: ”nej, det här området är inte så viktigt att vi vill ersätta skogsägaren för att inte bedriva skogsbruk här”... 

Detta hade kanske gått att leva med, om inte miljöcertifierade skogsindustrier bestämt sig för att inte köpa virke från nyckelbiotoper. 

Att nyckelbiotoperna kan vara stora eller stå tätt innebär, i kombination med miljöcertifieringen, att skogsägare ibland drabbas hårt. Anta att du lånat fem miljoner kronor för att köpa ett skogsskifte. I nästa steg kommer Skogsstyrelsen och säger att 10 hektar av din granskog är nyckelbiotop, men att de av olika skäl tyvärr inte kan lösa in området. Resultatet blir då ett bortfall av runt en miljon kronor i avverkningsintäkter, och troligen problem med att finansiera köpet… 

Grundtanken, att hitta och bevara kvaliteter som är avgörande för att ta den biologiska mångfalden in i framtiden, är fortfarande bra. MEN - skogsägare som skött sin skog så att den hyser nyckelbiotoper ska självklart inte straffas! 

Norrskog säger därför att:

  • Vad som är en nyckelbiotop måste utgå från det omgivande landskapet – så att man identifierar och bevarar kvaliteter som behövs där och då.
  • Skogsägare som äger en nyckelbiotop måste erbjudas ersättning för att avstå från skogsbruk, eller för naturvårdande skötsel. Skogsägaren kan sedan välja att utnyttja detta, eller göra en frivillig avsättning.

Rolf Edström 2016-04-22