Från valfläsk och vision till verklighet

Från valfläsk och vision till verklighet

Skogsstyrelsen inleder nu en process där man vill öka skogsproduktionen i landet. Myndigheten vill tillsammans med skogsbrukets aktörer, inklusive Norrskog och de andra skogsägarföreningarna, hitta former för att i högre grad nyttja tillväxten i skogen. Detta utan att tumma på miljömålet.

I det arbetet kommer engagemanget hos den enskilde skogsägaren att vara avgörande. De som vågar lita på att de kan nyttja ekonomiska värden som de, eller deras föregångare skapat, vågar också skapa framtida värden genom investeringar i skogsskötsel.

Förutsättningarna för utveckling och expansion av den svenska skogsnäringen kan tyckas goda. Det finns ett politiskt engagemang, och skogsbruket har utvecklats på alla områden sedan miljö- och produktionsmålen jämställdes i skogsvårdslagen, och principen om frihet under ansvar infördes, för drygt 20 år sedan.

Under valrörelsen 2014 talade Socialdemokraterna om att ”skogen är vårt Gröna guld som kan ge 25 000 nya jobb till 2020”. Visionen för regeringens Nationella Skogsprogram lyder ”Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Våra ledande politier tycks alltså se på skogen som en värdefull och utvecklingsbar resurs för det svenska samhället.

Utifrån detta, och utvecklingen i skogsbruket, kan man föreställa sig en framtid där skogssektorn forsätter att utvecklas och blir än mer central i  i en framväxande bioekonomi. Tänk dig en framtid som vilar på följande grundstenar:

  • skogsägarnas investeringar i återväxt, röjning och gallring skjuts inte i sank av kilometerskatt eller bristande järnvägsunderhåll

 

  • fortsatt utveckling av skogsbrukets metoder gör hänsynen till natur- och kulturvärden ännu mer funktionell och kostnadseffektiv

 

  • samhällets politiska spelregler styr tydligt och långsiktigt mot klimatsmart träbyggande, biodrivmedel och utfasning av fossila och energikrävande råvaror.

 

  • svenska skogsägare känner sig trygga med att höga naturvärden på fastigheten inte behöver innebära stora ekonomiska avbräck.


Med en sådan grund finns det både kompetens och kapital som är redo att investera och utveckla skogsbaserat företagande inom en rad områden.

Den som är riktigt visionär kan också koppla utveckling av skogsbruk och skogsbaserad industri till en framtid där hela vårt land, och inte bara tre storstadsregioner, får möjligheter att växa. Det skulle gynna inte bara landet utanför storstäderna, utan även minska överhettningen i dessa och de problem som följer på denna. Hela Sverige, och klimatet, behöver en stark, skogsbaserad bioekonomi. 

Regeringen har, via lagstiftning och myndighetsstyrning, makt att göra valfläsk och vision till verklighet!

Rolf Edström