Hur högt ligger ribban?

Hur högt ligger ribban?

Under sommarens OS i Brasilien kunde vi bland annat se hur fantastiska höjd- och stavhoppare med eller utan darr på ribban tog sig över höjder som för oss andra ter sig osannolika. Man kan undra hur högt de hade hoppat om de inte haft en ribba som lagts upp på den utmanande höjden, eller om ribban istället hade lagts en meter högre?

De flesta skogsägare har en egen idé om vad man vill med sin skogsfastighet. Utifrån denna sätter man, ofta tillsammans med en professionell rådgivare, mål och beslutar om olika åtgärder. Några prioriterar hög ekonomisk avkastning, andra ser jakt eller annan rekreation som det viktigaste medan åter andra kanske prioriterar långsiktigheten i ett förvaltarskap som gått i släkten under många generationer. På fastighetsägarnivå finns det nog lika många varianter på detta som det finns skogsägare.

På det nationella planet däremot, finns det två övergripande mål: miljö- och produktionsmålen. Enligt skogsvårdslagen ska det råda balans mellan de båda.

Om man försöker att översätta miljö- och produktionsmålen till idrottstermer kan man likna produktionsmålet med höjdhopp utan ribba, medan miljömålet är formulerat så att det snarare liknar ett höjdhopp där ribban lagts på ouppnåeliga fyra meter.

Knappt någon höjdhoppare har förmågan att prestera riktigt höga höjder om det inte finns en ribba att sikta emot, och ingen skulle göra ett helhjärtat försök att hoppa över fyrametersribban.

Vid föreningen Skogens Höstexkursion uttryckte generaldirektörerna för Skogsstyrelsen respektive Naturvårdsverket tillsammans ambitionen att miljömålen för skogssektorn ska brytas ner till begripliga och uppnåeliga delmål. Det vore ett välkommet och viktigt steg! Skogbruk är en för viktig verksamhet för att skogsägarnas ansträngningar på miljöområdet skall bedömas i skenet från ett mål som de facto inte går att nå.

På samma sätt är det inte tillfredsställande att produktionsmålet för landets skogsbruk inte är formulerat så att det går att följa upp. Hur vet man då när den eftersträvade balansen mellan miljö- och produktionsmålen har uppnåtts?

Tänk om Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans skulle formulera ett nytt slags mål; ett mål för hur mycket koldioxid som den svenska skogen ska binda varje år i form av skogstillväxt, och för hur mycket produkter från skogen ska minska utsläppen av växthusgaser genom att substituera klimatskadliga material!

Det vore begripliga måltal, som omfattar både miljö och produktion, och som skulle kunna ingå i målsättningen även för den enskilde skogsägaren när han eller hon planerar sitt eget skogsbruk. Jag vet att det finns hundratusentals skogsägare i landet som gärna skulle ta sats – om ribban läggs på en utmanande, men rimlig, höjd!  

Rolf Edström 160909