Info till dig med brandskadad skog!

Avverkning av brandskadad skog

Norrskog kommer att tillsätta resurser som gör att vi kan ta hand om den brandskadade skogen under kommande vintersäsong. Målet är återbeskogning/skogsvårdsåtgärder ska kunna inledas nästa sommar. Normalt har vi 1 års hyggesvila pga snytbagge. Det bör vi nog ha här också. Alltså i de flesta fall markberedning 2020 och plantering 2021.

Skogsvård/återbeskogning

Skog som brunnit behöver ofta inte markberedas utan det går att plantera eller så i askan. Norrskog tar höjd för att hjälpa drabbade skogsägare med detta, eller där så behövs, markberedning, under nästa sommar.

Betalning för brandskadat virke

• Norrskogs mål är att de skogsägare som är brandförsäkrade ska kunna hållas skadeslösa vad beträffar virkesvärde.

• För dem som är oförsäkrade är det bra att veta att det i normalfallet går att såga en del av det virke som kommer från brandhärdar. Detta innebär att ersättningen även för dessa skogsägare kommer att ligga över priset för bränsleved.

• Norrskog kommer att ta fram priser för sågtimmer från de brandskadade områdena så snart som möjligt. För att kunna göra det behöver vi dock ha en bättre uppfattning av hur stora virkesvolymer det totalt sett rör sig om. Priset för bränsleved är oförändrat, 160 kr/m3 f brutto. Massaved kan inte tas ut från brandfälten pga att virket

 

Efter sommarens extrema vädersituation med torka och bränder har LRF nu öppnat en telefonlinje för att svara på frågor och lotsa till samverkanspartners, regioner och lokala omsorgsgrupper. Och för att lyssna i den tuffa situationen. Numret är detsamma som till Medlemsservice, 0771-18 08 11.

Bakgrund

Situationen är allvarlig i hela näringen med långvarig torka och höga temperaturer som orsakar grovfoderbrist, sinande brunnar, dåliga skördar av spannmål, oljeväxter och andra grödor över hela landet. Som en följd av detta blir det långa slaktköer eftersom djurägare behöver minska antalet djur. Omfattande skogsbränder på många håll i landet har ytterligare förstärkt krisen.

I detta läge behöver våra hårt prövade lantbrukare stöd på många olika sätt, ett är att få möjlighet att prata med någon som lyssnar och kan hjälpa vidare.

Telefonlinjen öppnar onsdag den 8/8, och kommer att vara bemannad under hösten.

Telefonlinjen, med nummer 0771-18 08 11, är bemannad vardagar klockan 8.00-17.00 av personer med regional förankring. Via tonval slussas den som ringer vidare till sin region. Eftersom krisen omfattar många olika näringsverksamheter kommer telefonlinjen hantera ett stort antal olika frågor, som dessutom troligen varierar över landet. Genom den regionala förankringen skapas en kontaktyta till bland annat regionala kontaktpersoner, lokala lösningar i omsorgsarbete och planerade medlemsmöten.

Lotsas vidare till rådgivning, samverkanspartner m fl

LRF kommer att svara på frågor men inte bedriva rådgivning så därför vill vi gärna kunna hänvisa vidare till er och är tacksamma för att ni också är redo att bistå våra medlemmar.

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/08/stod-i-brand-och-torka-0771-18-08-11/