Norrskog investerar i Hissmofors

Norrskog investerar i Hissmofors

Norrskogs styrelse har utrett den framtida industristrukturen och fattat beslut om att koncentrera den industriella verksamheten till Hissmofors. I Hissmofors finns idag sågverk, hyvleri och en impregneringsanläggning. Beslut har fattats om att investera i hyvleriet och beslut om investeringar i sågverket kommer att fattas inom kort. En följd av detta inriktningsbeslut är också att styrelsen beslutat inleda MBL-förhandlingar med avsikt att avveckla sågverket i Östavall.

Totalt är det cirka 80 arbetstillfällen som försvinner vid nedläggningen av Östavalls sågverk. De flesta är anställda av Norrskog, men därutöver påverkas ett antal personer vid entreprenadföretag som utför arbeten vid sågverket. Styrelseordförande Stig Högberg menar att Norrskog måste ta ett stort ansvar för vad som händer i spåren av beslutet: 

̶̶  Vårt fokus ligger nu på att hjälpa alla berörda att klara den här omställningen så bra som möjligt. Vi kommer tillsammans med andra aktörer, till exempel Ånge kommun, Arbetsförmedlingen och andra delar i näringslivet att arbeta för att den kompetens, initiativförmåga och arbetsvilja som våra medarbetare har, tas tillvara på bästa möjliga sätt, säger Stig Högberg.

De huvudsakliga skälen till att Norrskog väljer att satsa på sågverket i Hissmofors är råvarubasen med stora avverkningspotentialer i inlandet, bättre logistikförutsättningar och de förädlingsenheter som finns i anslutning till sågverket.

̶̶  Våra medlemmars timmer passar väldigt bra för vidareförädling. Hissmofors är redan idag ett starkt kombinat med sågverk och hyvleri, genom att kraftsamla där ökar vi förutsättningarna för att ännu bättre än idag ta vara på värdet i medlemmarnas sågtimmer, säger Norrskogs VD, Olov Söderström.

Att förhandlingarna om en nedläggning av Östavall inleds samma dag som Norrskog och Norra Skogsägarna meddelat att de avser att gå samman förklarar Stig Högberg så här:

̶̶  Norrskog har haft svag lönsamhet under en tid, framförallt beroende på att vi haft en obalans mellan råvartillgång och sågkapacitet. Utifrån råvarusituationen finns det inte utrymme för att framåt investera i två sågverk eftersom den tekniska utvecklingen innebär att nya sågverksmaskiner blir mer och mer effektiva. För att den nya föreningen skall kunna fokusera på att bygga för framtiden offentliggör vi därför detta redan nu, även om en nedläggning inte är planerad att ske förrän tidigast sommaren 2020.

För mer information

Stig Högberg, ordförande Norrskog,
tel. 070-207 56 93, stig.hogbergslantbruk@gmail.com

Olov Söderström, VD Norrskog,
tel. 010-150 25 01, olov.soderstrom@norrskog.se

Anders Jonsson, styrelseledamot Norrskog,
tel. 070-3130171
(Anders finns vid sågverket i Östavall den
25:e september kl. 10:00 – 15:00.)