Norrskog rustar för framtiden med fler kvinnor

Norrskog rustar för framtiden med fler kvinnor

Skogsnäringen beskrivs ofta som mansdominerad. Bilden förändras dock allt snabbare och detta avspeglas tydligt inom skogsägarföreningen Norrskog, som under många år arbetat medvetet med frågan. Andelen kvinnor i ledningsgruppen är inom kort 45 procent, och bland de förtroendevalda i styrelsen 44 procent. Sedan 2012 har andelen kvinnor i hela koncernen ökat från 14 till 18 procent.

Varför är detta viktigt för en organisation vars mål är att skapa värden för sina ägare – 12 000 personer som äger skog inom Norrskogs verksamhetsområde? 

 – Siffrorna visar att vi blivit bättre och bättre på att rekrytera ur hela befolkningen – det gör att vi har många fler kompetenta människor att välja på. En annan viktig aspekt är att en stor och växande del av skogsägarkåren är kvinnor – och vi vill att det ska avspeglas även hos oss, berättar Erika Lundin, HR-chef vid Norrskog.

Även inom den del av Norrskog som har de flesta kontakterna med just skogsägarna har kvinnoandelen successivt ökat, från 20 procent 2012, till dagens 27 procent.

Kvinnorna blir allt fler även inom Norrskogs industriella verksamhet, som driver sågverk, hyvlerier och målerier, även om mönstret här följer stora delar av övrig industri i landet och siffran ännu ligger på 14 procent. Trenden inom Norrskogs sågverk och förädlingsindustrier är dock tydlig:

– Vi rekryterar fler och fler kvinnor även till de här jobben, och det är bra både för dem som får jobb hos oss, och för alla som redan arbetar här. Industriarbete handlar idag mycket om lagarbete och problemlösning. Mycket talar för att blandade grupper ofta fungerar bättre än enkönade, förklarar Norrskogs HR-chef.

Under senare år har Norrskog anställt såväl fler yngre medarbetare som fler kvinnor. Ett resultat av detta är att uttaget av föräldradagar har ökat, samtidigt som uttaget av dessa 

– Vi ser en tydlig trend mot att allt fler föräldradagar tas ut av männen. Många kan vittna om att föräldraledighet bidrar starkt till den personliga utvecklingen, och vi uppmuntrar både män och kvinnor att ta del av detta, säger Erika Lundin.