Näringspolitik – kanske lite otacksamt, men nödvändigare än någonsin!

Näringspolitik – kanske lite otacksamt, men nödvändigare än någonsin!

När Norrskogs föregångare bildades (Jämtlands Skogsägareförening 1926, Medelpads Skogsägareförening 1931 och Ådalarnas Skogsägareförening 1932) var det för att möta trycket från de stora skogsbolagen som i kraft av sin storlek pressade ner virkespriserna till lite och ingenting.

Norrskog är fortfarande den största motvikten till bolagen i vårt område. Utan föreningen skulle virkespriserna vara lägre och bolagens aktieägare rikare.

Ända sedan starten har Norrskog även arbetat hårt för att föra skogsägarnas talan i frågor där andra aktörer gör anspråk på skogen. Det gäller inte minst klåfingriga politiker, myndighetstjänstemän och andra beslutsfattare som anser att skogsägarens rätt att nyttja sin egendom ska underordnas andra intressen.

När jag ser tillbaka kan jag undra om vi skogsägare någonsin utsatts för så stort politiskt tryck som idag. Vi har en regering som talat om att skapa 30 000 nya jobb i skogen, men erkänner att Naturskyddsföreningen ligger bakom genomgripande regeringsförslag som kan påverka skogsägarna dramatiskt. Vi har en Skogsstyrelse som ger gratis rådgivning i miljöfrågor, men som debiterar timtid och kilometerkostnad i frågor som rör skogsbruk i övrigt. Det pågår en utredning kring möjligheten för alla och envar att överklaga avverkningsanmälningar. På flera håll i landet tvingas skogsägare stämma staten i domstol för att Skogs- eller Länsstyrelse vill  ta ifrån dem rätten att bedriva skogsbruk, helt utan ekonomisk kompensation.

Jag är helt övertygad om att vårt skogsbruk är en viktig del i övergången till en biobaserad och hållbar ekonomi. Därför skär det i hjärtat när jag ser hur både staten och andra intressenter försöker att beskära skogsägarnas frihet under ansvar, och deras drivkrafter till att bruka skogen till gagn för sig själva och samhället i övrigt.

Vid sidan av arbetet med att värna virkesvärdet fyller Norrskog och resten av skogsägarrörelsen en otroligt viktig roll i att upplysa samhällets beslutsfattare om hur viktigt det är med kloka och rimliga regler på den spelplan där vi skogsägare bedriver verksamhet. Jag vet att Norrskog är en respekterad och viktig röst i de processer som formar dessa regler och villkor. Vi för diskussioner med såväl regeringspartierna som oppositionen och deltar i ett antal viktiga processer för att påverka myndigheternas agerande. Ofta syns inte dessa ansträngningar för gemene man – dåliga förslag som läggs i en papperskorg någonstans ger ju inga rubriker – men vi arbetar hårt och många gånger framgångsrikt.

Ibland kan man se att Norrskogs ståndpunkter öppet anammas av andra opinionsbildare och det är givetvis roligt. Ett tydligt exempel kom för någon vecka sedan då ledarskribenten i Norrländska Socialdemokraten ordagrant citerade Norrskogs ståndpunkter:

I en artikel skriver Rolf Edström, näringspolitiskt ansvarig hos skogsägarföreningen Norrskog, intressant om den statliga skogspolitiken.

"Med facit i hand kan man se att det arbete som Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna under de senaste åren bedrivit för att Sverige ska uppnå skogsbrukets miljömål varit väldigt fokuserat på att undanta skog från avverkning", konstaterar han.

Han pekar på att det är en politik som innebär en "osynlig kostnad för all framtid". Det blir ett bortfall av virkesproduktion som skapar arbetstillfällen, exportinkomster, skatteintäkter och möjligheten att ersätta kol och olja med råvaror som skapats av fotosyntesen.

Norrskogs näringspolitiska arbete är utan tvekan en viktig del av den medlemsnytta som vi skapar. Arbetet utgår från föreningens ändamålsparagraf – som tydligt anger varför vi finns, och som skiljer oss så tydligt från alla dem som bara vill åt ditt virke!

Stig Högberg, Torsboda, ledamot i  Norrskogs styrelse