Utan människor ingen utveckling!

Utan människor ingen utveckling!

Det är glädjande att ledande politiker som varmt talar om skogen som det gröna guldet har satt sig ner på stubben och tänkt. Glädjande för att de insett att de inte först kan presentera en lång lista med positiva och genomtänkta förslag från Landsbygdskommittén och sedan presentera en vägslitageavgift som skulle radera ut effekterna av kommitténs förslag.

Jag är därför glad att det aktuella förslaget om en vägslitageavgift dragits tillbaka, och stolt över att vi på Norrskog varit delaktiga i påverkansarbetet!

En landsbygd med resursen skog förädlas till förnyelsebara produkter genom att människor med idéer är delaktiga i processen. Kedjan av olika insatser som görs av engagerade människor i skogsnäringen från det att en planta planteras tills att ett träd kan avverkas och en färdig produkt säljas på exportmarknaden är lång. Det kräver lånsiktiga politiska spelregler för alla inblandade aktörer.

Just nu pågår fler utredningar som berör landsbygden och skogsnäringen än jag kan minnas att det någonsin gjort förut. Det finns en direkt koppling mellan alla de förslag som hanteras av politiker och tjänstemän, som t.ex. Nationellt skogsprogram, Landsbygdskommitténs slutbetänkande, vägslitageavgift, översyn av skogsvårdslagen, art- och habitatdirektivet, dialog kring nyckelbiotopshantering m.m.

Regeringen har en mycket viktig uppgift att samordna alla dessa olika förslag så att helheten blir förmer än delarna. Det är avgörande för att skogsnäringen fortsättningsvis ska vara den näring som genererar överskott av exportintäkter till statskassan. Det är avgörande för att vi som skogsägare ska kunna bidra i omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Det är avgörande för att människorna på landsbygden ska vara fortsatt engagerade och delaktiga. Får vi den möjligheten så ska vi bidra allt vi kan!

 
Gunnar Heibring,
Ordförande i Norrskog