Pressmeddelanden

2020-02-07
100 procent JA – till Sveriges till ytan största skogsägarförening

Idag har 28 000 skogsföretagare fattat beslut om att gå samman i den nya ekonomiska föreningen Norra Skog. Sveriges till ytan största skogsägarförening har alltså bildats.

2020-01-14
Nytt ledarteam föreslås för Norra Skog

Den 7 februari röstar valda ombud för medlemmarna i skogsägarföreningarna Norrskog och Norra om förslaget gällande en fusion mellan de båda föreningarna. De nuvarande styrelserna föreslår att Pär Lärkeryd utses till vd och Olov Söderström till vice vd.     

2019-12-20
Miljontals träd gör skillnad

Sverige är rik på skog, 70 procent av vår markyta består av den förnybara råvaran- träd. En växande skog har en oerhört viktig betydelse för att nå högt uppsatta klimatmål i och med att den kan ersätta fossila råvaror som kol, olja och plast. Från Ånge i söder till Tornedalen i norr finns skogsägarföreningarna Norrskog och Norra. Tillsammans kommer deras medlemmar snart bilda en 28 000 stor och stark skogsägarförening som skapar äkta hållbarhet. I början av januari möts de för första gången på öppna medlemsmöten.   

2019-09-24
Största händelsen på 90 år  

Styrelserna för Norra och Norrskog har enhälligt beslutat att föreslå sina stämmor att bilda en ny stor och stark skogsägarförening.

2019-09-24
Norrskog investerar i Hissmofors

Norrskogs styrelse har utrett den framtida industristrukturen och fattat beslut om att koncentrera den industriella verksamheten till Hissmofors. I Hissmofors finns idag sågverk, hyvleri och en impregneringsanläggning. Beslut har fattats om att investera i hyvleriet och beslut om investeringar i sågverket kommer att fattas inom kort. En följd av detta inriktningsbeslut är också att styrelsen beslutat inleda MBL-förhandlingar med avsikt att avveckla sågverket i Östavall.

2019-08-29
Plus 33 miljoner för Norrskog

Koncernen Norrskog redovisar ett rörelseresultat på plus 33 miljoner kronor för årets första sex månader.  

2019-06-04
Norrskogs stämma valde ny ordförande 

Norrskog har idag hållit årsstämma i Dorotea. En av stämmans viktigaste punkter var att utse en ny ordförande efter Gunnar Heibring som tidigare i år meddelat att han inte ställer upp för omval. Ombuden, som företräder Norrskogs cirka 12 000 medlemmar, gick på valberedningens förslag och utsåg Stig Högberg, Torsboda, till ny ordförande.   

2019-05-14
Historisk överenskommelse mellan jägare och skogsägare    

Norrskog har idag hållit årsstämma i Dorotea. En av stämmans viktigaste punkter var att För första gången har en jägarorganisation och skogsägare enats kring hur stora skador av klövvilt som är acceptabla i skogsbruket.    

2019-03-28
Norrskogs resultat 2018

2018 ett resultat före skatt på 1 miljon kronor. Resultatet hämmades av att avverkningarna blev tidsödande och dyra under den extrema snövintern i början av 2018, att avverkningarna bromsades av torka och brandrisk under sommaren, och även av brist på maskinförare. 

2019-03-26
Norrskogs ordförande kliver av vid årets stämma  

Gunnar Heibring, som varit förtroendevald i Norrskog under 25 år, varav 12 år som ordförande, ställer inte upp till omval. – Jag har meddelat valberedningen att det är dags att ta in nya krafter. Det har varit fantastiskt att få det här förtroendet under så lång tid, men nu är det dags att tacka för mig och önska en efterträdare lycka till, säger han. 

2017-08-15
Halvårsbokslut 2017

Koncernen Norrskog redovisar ett rörelseresultat på plus 13 miljoner kronor för årets första sex månader. Förklaringarna till resultatet är flera, men beror framförallt på en god trävarumarknad för granprodukter.

2017-03-18
Nya planer vid Sikåsområdet

Nyttjande av området som järnvägsterminal, uthyrning av kontorslokaler samt direktförsäljning av trävaror till medlemmar och företag. Det är några av planerna för sågverksområdet i Sikås. 32 av 37 medarbetare har fått nya jobb eller utbildning, de allra flesta i närområdet.

 

2017-03-06
Ny fältchef på Norrskog

Lars Grundqvist har utsetts till fältchef i Norrskog. Lars är för närvarande platschef vid Sikås sågverk. Han är utbildad civilingenjör och har mångårig vana av att leda verksamheter och personal i olika branscher.

2017-03-06 
Fortsätter rusta för framtiden!

Norrskog inklusive egen skog redovisar för 2016 ett rörelseresultat på plus 5 miljoner kronor. Rörelseresultatet på koncernnivå blev minus 47 miljoner kronor, varav 45 miljoner är nedläggningskostnader för Sikås sågverk.

2016-09-27
Norrskog omstrukturerar - satsar för ökad konkurrenskraft

- För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften genomför skogsägarföreningen Norrskog ett lönsamhetsprogram. Detta omfattar bland annat strukturella förändringar inom sågverksverksamheten där MBL-förhandlingar inleds med avsikt att avveckla sågverket i Sikås. Samtidigt planeras för strategiska investeringar i kvarvarande industri samt i den övriga verksamheten.

2016-05-20
Skogsstyrelsen måste respektera skogsägarna och lagen!

- Skogsägareföreningen Norrskog uppmanar Skogsstyrelsen att omedelbart införa rutiner som gör det möjligt för den enskilde skogsägaren att avgöra om man godkänner att avverkningsanmälan publiceras digitalt på Internet, eller inte.

2016-02-26
Skogsskötsel och miljö hjärtefrågor för Norrskogs nya VD

- De privata skogsägarna kan få ut mycket mer av sina skogar! Många skulle kunna fördubbla den ekonomiska avkastningen genom bättre skogsskötsel. Hållbart skogsbruk ger dessutom miljö- och klimatnytta genom att växande skog tar upp koldioxid ur luften.

2016-02-26
Nya spännande kunder för biobränsle

Avsättningen för biobränsle har under de senaste åren varit en utmaning. Genom ett målmedvetet arbete mot nya kunder har skogsägarföreningen Norrskog lyckats halvera sina lager av biobränsle trots ett dåligt marknadsläge med överskott i många geografier.

2016-02-24
Positivt kassaflöde och fortsatt hög omsättning

Koncernen Norrskog presenterar för 2015 ett bokslut med en fortsatt hög omsättning och ett positivt kassaflöde. Rörelseresultatet är sämre än förväntat och den enskilt största orsaken är lägre försäljningspriser på trävaror.

2015-12 21
Jim Salvin tf. virkeschef på Norrskog

Jim Salvin tillträder som tf. virkeschef på Norrskog när ordinarie virkeschef Olov Söderström axlar rollen som tf. VD.


2015-11-23
Ny VD i Norrskog

Olov Söderström tillträder den 1 januari 2016 som tf. VD för Norrskog i samband med att Janne Björck avslutar sin anställning och går vidare till nya utmaningar.

2015-08-24
Svåra barkborreangrepp upptäckta i Medelpad

Norrskogs fältpersonal i Medelpad har de senaste veckorna hittat ett flertal granbestånd som är svårt angripna av granbarkborre. Detta är inte oväntat då stora mängder barkborrar kläckts i virke som legat kvar efter stormen Ivar. Skadorna riskerar nu att utvecklas på ett förödande sätt och kan drabba skogsägare hårt.

2015-08-14
Norrskog gör stabilt resultat trots kärvare marknader

Norrskog uppvisar ett stabilt resultat för årets första sex månader.

2015-07-23
Fortsatt oroväckande älgskador i Mellannorrland

Skogsstyrelsen har i samarbete med skogsbruket genomfört älgbetesinventeringar i stora delar av Mellannorrland. De färska skadorna är fortfarande oroväckande höga. I stora delar av Mellannorrland är över 10 % av ungtallarna älgbetade i vinter.

2015-05-19
Norrskog investerar i inlandet
- trots politisk osäkerhet!

Ett helt nytt måleri invigs om några dagar vid Norrskogs industri i Hammerdal. Det var en av många positiva punkter som presenterades vid Norrskogs stämma i Åsele idag, 19 maj.

2015-03-02
Starkt resultat för Norrskog

Norrskog redovisar ett positivt resultat för 2014. Rörelseresultatet för koncernen blev plus 64 miljoner kronor, att jämföra med minus 66 miljoner 2013.

2014-11-05
Mer än 100 miljoner till stormdrabbade medlemmar  

Hög kvalitet i avverkningarna, en effektiv organisation samt god avsättning för produkterna trots marknadssituationen. Sammantaget har Norrskog lyckats bra med arbetet efter fjolårets stormar Hilde och Ivar.

2014-08-22
Norrskog stärker resultatet

Norrskog redovisar ett starkt resultat för januari till juni 2014. Rörelseresultatet för koncernen blev plus 69 miljoner kronor, att jämföra med en förlust på 21 miljoner samma period förra året. Högre leveransvolymer och rekordartad produktion bidrar till det positiva resultatet.

2014-05-12
Stormlager ska rädda skogsägarnas timmer

150 000 kubikmeter timmer, vilket motsvarar 2 700 timmerbilar med släp. Så mycket timmer har Norrskog kapacitet att lagra vid ett helt nytt stormlager i Hissmofors.

2014-03-14
Positivt kassaflöde och fortsatt hög omsättning

Koncernen Norrskog presenterar för 2013 ett bokslut med en omsättning på drygt en miljard kronor i föreningen samt en miljard i industridelen Norrskog Wood Products.

2014-02-26
Storsatsning för att ta hand om stormvirke

Norrskogs såg i Hissmofors varvar upp ytterligare för att hantera allt stormvirke.