Slutavverkning

Slutavverkning

Vid slutavverkning skördar man hela eller övervägande delen av beståndet och lägger grunden till nästa generation skog. En avverkning ska alltid göras hänsynsfullt och med syfte att skapa en bra skog för framtiden.

När tillväxten planat ut ökar inte längre skogsbeståndets ekonomiska värde och risken för angrepp av röta, insekter och andra skadegörare ökar. Många skogsägare väljer då att avverka de flesta träden i beståndet och ersätta dem med en ny generation skog.

Dags att avverka

När träden avstannar i tillväxt har de uppnåt avverkningsmogen ålder, normalt 90-120 år för tall och 70-100 år för gran. Lägsta tillåtna ålder finns angiven i skogsvårdslagen.

Lön för mångårig skötsel

Slutavverkning ger den högsta intäkten av alla skogliga åtgärder och du kan välja att avverka utan att för den skull ta ut några pengar. Dessa kan stå kvar på en betalningsplan hos Norrskog med bra ränta och lyftas i takt med behoven. På så sätt kan du reglera dina inkomster och skatt.

Vi planerar alltid slutavverkning utifrån dina mål för hur den nya skogen ska anläggas, önskemål om naturhänsyn, och andra parametrar som är specifika för varje enskild avverkning.