Gallring

Gallring

Med gallring kan du öka tillväxten hos de bästa träden så att de blir större och mer värdefulla.
Gallring avgör hur beståndet ska utvecklas i framtiden:
  • Genom att gallra bort träd med sämre kvalitet och koncentrera tillväxten till färre stammar kan man höja värdet på det kvarvarande beståndet avsevärt. 
  • Kvarlämnade träd får ökad tillgång till solljus, vatten och näringsämnen och kan utvecklas fortare.
  • Gallring kan också ge möjlighet att förstärka naturvärden av olika slag.

Den första gallringen görs helst när de grövsta träden i beståndet är mellan 12 och 14 meter höga och innebär att ungefär en tredjedel av träden avverkas.

En intäkt

Gallring ger till skillnad från röjning ett uttag av gagnvirke som ofta ger skogsägaren ett ekonomiskt netto efter åtgärden. Detta gäller i synnerhet bestånd som är röjda och välskötta.