Om stiftelsen

Om stiftelsen

Skogsägarna Norrskog avsatte år 1995 15 Mkr till en "stiftelse för skogsvetenskaplig och skogsindustriell forskning och utveckling". Stiftelsen fick namnet Norrskogs Forskningsstiftelse.

Som motiv angavs bl a att vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete (FoU) inom det skogsvetenskapliga och skogsindustriella området behöver stärkas och stimuleras.

Detta gäller särskilt för FoU med anknytning till det privatägda skogsbruket och de mindre förädlingsföretagen.

I slutet av år 2007 fick stiftelsen ytterligare en donation på 5 Mkr från Norrskog.