Forskning i framkant ska underlätta vid inventering

Forskning i framkant ska underlätta vid inventering

På senare år har skogsinventering med fjärranalysmetoder använts allt mer flitigt inom skogsbruket och flygburen laserskanning har blivit en standardmetod för att uppskatta virkesvolym i skogen.

– För bara 20 år sedan var det här nästan science fiction, menar Kenneth Olofsson som är forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning på SLU i Umeå.

I ett forskningsprojekt finansierat av Norrskogs Forskningsstiftelse har han under åren 2014–2016 utvecklat och testat en fjärranalysmetod för beståndsindelning och beståndsskattning som är baserad på en kombination av digitala flygbilder och flygburen laserskanning.

– Lasermätningarna är bra för att uppskatta geometriska mål, beståndshöjd och stamvolym, men standardmetoderna har varit mindre framgångsrika med att urskilja trädslag. Att använda digitala flygbilder däremot, har en fördel genom att det gjort det möjligt att skilja mellan olika trädslag, säger Kenneth.

Genom att kombinera de två mätmetoderna går det att utnyttja styrkorna från respektive teknik och inventera skogsbeståndens volym och trädslagsfördelning med god noggrannhet.

Konkret handlar det om ett antal algoritmer som Kenneth Olofsson presenterar i sitt forskningsresultat.

– Det är spännande att man kan använda avancerad matematik för att lösa verkliga problem, det är min drivkraft i all forskning, menar Kenneth Olofsson och riktar ett stort tack till Norrskogs Forskningsstiftelse som gjort studien möjlig.

– Den mjukvara som har utvecklats i det här projektet kan användas för att svara på många framtida frågeställningar inom skoglig fjärranalysforskning, menar han.

Örjan Hedström är ansvarig för skogsbruksplanläggningen på Norrskog och har följt forskningsprojektet med stor nyfikenhet.

– Norrskog ligger långt fram i utvecklingen och använder sedan flera år en kombination av digitala flygbilder och laserskanning vid inventering. Det Kenneth Olofsson framförallt bidrar med i sin forskning är möjligheten att identifiera trädslagsfördelningen i ett bestånd eftersom det är en bedömning vi idag måste göra manuellt, menar han.

Fjärranalysmetoder kan dock inte ge en heltäckande bild av en fastighet.

– Beståndets ålder, ståndortsindex – alltså markens produktionsförmåga – och åtgärdsförslag måste vi fortfarande göra en manuell bedömning av, men tack vare den här typen av forskning är det inte omöjligt att vi i en framtid kan göra hela inventeringen med fjärranalys, konstaterar han