Projekt

Projekt

Norrskogs Forskningsstiftelse har sedan bildandet 1996 och t o m 2019 beviljat medel till olika forskningsprojekt med 27 814 024 kronor.

En kortfattad beskrivning av samtliga projekt presenteras nedan. Projekten har sorterats efter FoU-inriktning. Pågående och nyligen avslutade projekt redovisas särskilt.
 • Pågående projekt
  Pågående projekt
  Läs mer
 • Slutredovisat 2015-2019
  Slutredovisat 2015-2019
  Läs mer
 • Skogsskötsel
  Skogsskötsel
  Utveckling av teknik och metoder för beståndsanläggning, plant- och ungskogsskötsel. Företrädesvi...
  Läs mer
 • Skogliga driftssystem
  Skogliga driftssystem
  Utveckling av hjälpmedel för skoglig planering, inventering, drivning m m.
  Läs mer
 • Förädling Granträ
  Förädling Granträ
  Teknik och metoder för förbättrad behandling av befintliga och utveckling av nya produkter från...
  Läs mer
 • Förädling Såg/hyvleri
  Förädling Såg/hyvleri
  Teknik och metoder för behandling av sågat virke, inklusive utveckling av nya träindustriella...
  Läs mer
 • Förädling Övrigt
  Förädling Övrigt
  Läs mer
 • Fasta bränslen
  Fasta bränslen
  Tillvaratagande och förädling av skogsråvara till fasta bränslen
  Läs mer
 • Övrigt
  Övrigt
  Läs mer