Kärnved av gran

Norrskogs Forskningsstiftelse har med start 2000 finansierat forskning som syftat till att få fram granprodukter med förbättrad naturlig beständighet och kvalitet i övrigt.

Inledningsvis studerades skillnader i vattenupptagning för granträ från växtplatser med olika betingelser. De skillnader som noterades bedömdes inte vara av sådan omfattning och karaktär att de var industriellt intressanta. Resultat indikerade dock att det var en markant skillnad i vattenupptagning och avgivning mellan kärna och splint i granved. Detta ledde till att stiftelsen beslöt satsa på fortsatt forskning med fokus på att studera kärnved kontra splint.

Ett fältförsök genomfördes där viktförändringar (vattenupptagning), sprickbildning och påväxt av alger m m studerades. Vidare genomfördes fördjupade materialvetenskapliga studier samt studier av teknik för on-line-mätning av kärnved i granstockar samt optimering av sågverksproduktionen av virke med grankärna.

Se de olika delprojekten till höger.