Produkter från kärnved av gran

- Marknadsstudie

Beviljat anslag: 250.000 kronor
Projektutövare: SP Trätek

Studien ska

  • ge underlag för styrning och prioritering av fortsatt FoU beträffande materialvetenskapliga aspekter på naturlig beständighet för grankärna,
  • ge grund för produktutveckling och marknadsföring av produkter av grankärna.

Slutrapport

Elowsson, T. Lindholm, G. 2007. Marknadsanalys för produkter av grankärna. SLU, Inst för Skogens Produkter och Marknader. Se sammanfattning.