Vattenupptagningsförmåga

Syfte att hitta virke som har de egenskaper som är mest gynnsamma för användning av utomhuskonstruktioner av trä.

Beviljat anslag:    300.000 kr/år i maximalt tre år = 900.000 kr
Projektutförare:  AB Trätek, Luleå Tekniska Universitet

Bakgrund

Virke som långsamt anpassar sig till förändringar i sin omgivning, t ex genom långsam vattenupptagning, är mer dimensionsstabilt och motståndskraftigt mot nerbrytning. Dessa egenskaper påverkas av den vattenmängd som tas upp av virket och vattnets transporthastighet i veden.

Syfte

Projektets syfte är att kartlägga hur vattenupptagnings- och uttorkningshastighet hos gran varierar inom träd, mellan träd och mellan bestånd. Det slutliga målet är att hitta virke som har de egenskaper som är mest gynnsamma för användning i utomhuskonstruktioner av trä.

Projektets relevans ska utvärderas efter det första året och beslut om eventuellt fortsatta anslag fattas utifrån denna prövning.

Artikel

Sandberg, Karin, Trätek 2002: Influences of growth site on different wood properties in Spruce sap-/heartwood using CT-scanner masurements. Se artikel

Slutrapport

Sandberg, Karin, Trätek 2004: "Water absorption and desorption in Norway Spruce and its influence on durability. Se sammanfattning.