Lagring av timmer vid sågverk

Lagring av barkat eller obarkat timmer vid sågverk


Barkade och obarkade stockar efter bevattning. Foto Maria Jonsson

Beviljat anslag:   275.000 kronor
Projektutförare: SLU, Uppsala

Syfte

Syftet med detta projekt kring lagring av barkat eller obarkat timmer vid sågverk kan sammanfattas i följande punkter.

Syftet är att

  • sammanställa den befintliga litteratur som finns kring frågeställningen
  • sammanställa den kunskap och de frågeställningar som finns på sågverken kring ämnet
  • klargöra fördelar och nackdelar med hantering av barkat timmer och på så sätt ge sågverken värdefull information om hur de på bästa och mest lönsamma sätt kan hantera sitt timmer
  • så långt som möjligt jämföra de båda lagringssystemen i ekonomiska termer
  • sätta fokus på de kärnfrågor som visar sig vara av störst betydelse för val av timmerhanteringssystem i norra Sverige
  • klargöra frågan om inom vilka ämnesområden behovet av framtida forskningsinsatser är störst

Slutrapport 

Jonsson, M. 2006. Lagring av barkat timmer. SLU, Inst för skogens produkter och marknader. Rapport nr 27. Se sammanfattning.