Värmebehandling utan spill

- från biprodukter till bioprodukter
Beviljat anslag: 350 000 kronor
Projektledare: SP Trä, Hans Holmberg

Syfte

Projektet avser att studera möjligheterna att skapa en värmebehandlingsprocess där 100 % av råvaran kommer att användas till högvärdig materialtillverkning, detta genom att använda de värmebehandlade biprodukterna som råvara till nya bioprodukter.

Avstamp kommer att tas i HeatWoods nuvarande process och byggas på med hantering för komposittillverkning.

Genomförande

Då produktionen av värmebehandlat trä idag ej är så stor att den räcker för en industriell produktion av kompositer i de mängder som förväntas behövas för en rationell produktionslinje kommer det att tas fram olika scenarion på alternativa råvaruinflöden.

Det kan vara traditionella biprodukter från sågverk som antingen kan kompunderas direkt eller genomgå ett värmebehandlingssteg innan kompoundering. Ett sådant förfarande kommer att tillföra flexibilitet i materialflöden och slutprodukter.

Sammanfattning:

Bystedt, A., Holmberg, H., Segerholm, K., 2014. Värmebehandling utan spill, biprodukter till bioprodukter. SP Trä. Sammanfattning. Slutrapport