Vedegenskaper i härskande och icke härskande granar

Beviljat anslag:   500.000 kronor
Projektutförare:  Högskolan Dalarna, Skogforsk

Syfte

Tanken bakom detta pilotprojekt var att söka finna nya grunder för prissättning och sortering av grantimmer. En sådan nyordning kräver emellertid en hög grad av specialisering hos gransågverken.

Resultat

Resultaten från projektet bekräftade den bland praktiker utbredda åsikten att de icke härskande, klenare träden i ett moget bestånd i många avseenden har bättre virkesegenskaper ("bättre kvalitet") än de härskande, grövre träden. De icke härskande träden premieras dock inte i granprislistan, som ger högt pris för grovt och långt virke.

Slutrapport

Pettersson, N., Karlmats, U., Högskolan Dalarna, Arlinger, J., SkogForsk 1998: Vedegenskaper i härskande och icke härskande granar. Se sammanfattning.