Privatskogsbruk i Norrlands inland

Kan lönsamheten förbättras genom förändrad skötsel?

Beviljat anslag:   290.000 kronor
Projektutförare: SLU Inst. för Skogshushållning

Mål

Projektets mål är att utreda möjligheterna om det genom förändrad skötsel av existerande skog samt vid anläggning av ny skog går att förbättra skogsbrukets lönsamhet i Norrlands inland.

Projektbudget

Projektbudgeten uppgår till 580.000 kr och finansieras till lika delar av Norrskogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen. Norrskogs Forskningsstiftelse har beviljats 50.000 kr ur Birgitta och Gunnar Nordins fond (förvaltas av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin) för att täcka kostnaderna för fältdatainsamling.

Slutrapport

Eriksson, L, och Woxblom, L, SLU 2002: Privatskogsbruk i Norrlands inland på 2000-talet.
Se sammanfattning