Samverkan mellan renskötsel och skogsbruk i en fjällsameby

Effekter av förändringar av olika skogsbruksåtgärder på rennäringen inom Njaarke fjällsameby ska utvärderas.
Beviljat anslag: 100 000 kronor
Projektledare: Skogforsk, Staffan Berg

I renskötselområden bedrivs renskötsel i samverkan eller konkurrens med skogsbruk och andra areella näringar.

Syfte

Syftet med projektet är att utvärdera effekterna av förändringar av olika skogsbruksåtgärder på rennäringen inom Njaarke fjällsameby med hjälp av ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer.  Analysen kommer att använda erfarenheter och metoder från projektet Norra ToSIA, som utvärderade effekter av förändring av skogsskötseln för skogsbruket och rennäringen inom Sveriges sydligaste skogssameby Malå.

Finansiering

Norrskogs Forskningsstiftelse delfinansierar projektet, som totalt uppgår till 600 000 kronor.

Slutredovisning

Berg, S, Valinger, E, Lind, T, 2014. Samverkan renskötsel och skogsbruk. Skogforsk. Stencil.