Framgångsfaktorer för svensk träindustri

En studie med djupintervjuer med målsättning att dokumentera och presentera framgångsfaktorer hos ledande företag inom träindustrin i ledande länder.

Beviljat anslag: 150.000 kronor
Projektutförare: Träforsk

Djupintervjuer har genomförts med företrädare för två företag i Italien och ett i Holland. I början av år 2000 har redovisats preliminära resultat, som anger att den enskilt viktigaste faktorn för framgång är ett mycket kundnära affärskoncept.

Slutrapport
Kreab AB, 2000: Vilka blir framgångsfaktorerna för svensk Träindustri? Se sammanfattning.