KunskapsCentrum Ecobuild

Beviljat anslag: 180.000 kronor per år i tre år
Projektutövare: SP Trätek

KK-stiftelsen satsar tillsammans med Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) på uppbyggnad av åtta så kallade kunskapscenter vid forskningsinstitut. Kunskapscentren ska byggas upp i samarbete mellan forskningsinstitut, universitet, högskolor, näringsliv och samhälle.

EcoBuild är ett av dessa kunskapscenter som genom forskning, kompetensuppbyggnad och utveckling av nya produkter, processer och tjänster ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Drygt 100 Mkr kommer att satsas under en sexårsperiod. Staten står för 40 procent, resterande 60 procent ska finansieras av industrin och andra externa intressenter.

Satsningen på EcoBuild koncentrerar sig på träteknikområdet och utnyttjande av trä som ett ekologiskt hållbart och förnyelsebart konstruktionsmaterial.  Följande delområden ingår:
• Biobases binders (biobaserad limning)
• Biobases coatings (biobaserad ytbehandling)
• Biocomposites (biokompositer)
• Modified wood and fibres (modifierat trä)
• Durability and eco-efficiency (beständighet och miljöeffektivitet)