Automatisk gallringsuppföljning och beslutsstöd vid gallring

Automatiserad gallringsuppföljning och beslutsstöd vid gallring baserat på nya produktionsdata från skördare
Beviljat anslag: 400 000 kronor
Projektutövare: Skogforsk

 

Bakgrund

Beståndsvis gallringsuppföljning syftar till att följa upp och förbättra  kvaliteten i gallringsarbetet samt generera data för uppdatering av beståndsregister. För att förbättra  de system för uppföljning som används idag bör insatser  inriktas  mot åtgärder  som ger snabbare återkoppling till skördarlagen och genererar mer precisa  skattningar av beståndsuppgifter för kvarvarande bestånd;  det senare  något som starkt efterfrågas av privata skogsägare (Persson  2001).

Skogforsk har nyligen  utvecklat  metodik  för beräkning av beståndsvariabler efter gallring  baserat  på skördarnas produktionsdata. Metodiken har testats  med mycket  lovande  resultat  men så här långt enbart  på ett begränsat datamaterial. 

Syfte

Det föreslagna projektet  syftar till att utveckla  och testa beslutsstöd som i realtid ger återkoppling om uttagen  och kvarlämnad grundyta  till skördarförare. Vidare att på ett rikstäckande material  utföra en genomgripande testning  av systemet  för automatiserad gallringsuppföljning utifrån skördarnas produktionsdata.

Projektkostnad

Den totala projektkostnaden uppgår till 2,4 milj. kr och Skogsägarna Norrskogs Forskningsstiftelse delfinansieriar projektet med 400 000 kr för perioden 121001- 140930.

Sammanfattning:

Möller, J., 2014. Automatiserad gallringsuppföljning och beslutsstöd vid gallring baserat på nya produktionsdata från skördare. Skogforsk.