Demonstration av mobilt mätsystem för insamling av träddata

Flygburen laserskanning har revolutionerat skogsbrukets skogsinventeringsmetoder, men rationella metoder för att samla in referensdata från marken behöver också utvecklas. Inom projektet utvärderas metoder för att komplettera flygburna system med mätningar från markbaserade mobila system för insamling av träddata.

Beviljat anslag:  359.000 kronor
Projektutövare:  Skogforsk, Erik Willén

Syfte

Projektet syftar till att främja en utveckling av nya system för skogsbruket i framtiden och demonstrera hur fältinsamlingen kan förbättras med bärbara mobila mätsystem för insamling av träddata.

Mål

Målet med projektet är genomförda demonstrationer och utvärdering av mobilt mätsystem

Efter avslutade projekt återstår utmaningen att hitta effektiva metoder för hur de nya data bäst integreras i skördarnas beslutsstöd och/eller i skogliga planeringssystem.