Skogsinventering

Utveckling och test av en fjärranalysmetod för beståndsindelning och beståndsskattning, baserad på digitala flygbilder och flygburen laserskanning

Beviljat anslag:   323 000 kronor
Projektledare:     SLU, Kenneth Olofsson

Bakgrund

Under de senaste åren har skogsinventering med fjärranalysmetoder börjat användas allt mer inom skogsbruket, där flygburen laserskanning har blivit en standardmetod för att uppskatta virkesvolym i skogsområden.

Lasermätningarna är bra för att uppskatta geometriska mål såsom beståndshöjd och stamvolym, men standardmetoderna har varit mindre framgångsrika med att urskilja trädslag. 

Att använda digitala flygbilder däremot, har i och med den spektrala signaturen en fördel genom att det då är möjligt att skilja mellan olika trädslag. De är dock inte lika bra för skattning av skogsvolym. 

Genomförande

Genom att kombinera de två mätmetoderna kan man utnyttja styrkorna från respektive teknik för att erhålla en inventering där skogsbeståndens volym och trädslagsfördelning är presenterade med en god noggrannhet.

Syfte

Syftet med detta projekt är att utveckla och testa en fjärranalysmetod för beståndsindelning och beståndsskattning som är baserad på kombinationen av digitala flygbilder och flygburen laserskanning.

Slutrapport

Olofsson, K., 2016. Skogsinventering med digitala flygbilder och laserskanning. SLU