Marknadsanpassad timmerbeställning av gran

Projektet kan ses som en fortsättning av projektet "Virkesinformationssystem" (se ovan),

Beviljat anslag:   NOK 695.800
Projektutförare:  Silvinova AS

Syfte

Projektet syftade till att genom aptering anpassad till trävarumarknadens krav öka betalningsförmågan för grantimmer. Projektet som utfördes med SAEF AB och Norrskog som försöksvärdar tog sin utgångspunkt i en norsk modell för prognosticering av friskkvistcylindern för gran.

Slutrapport

Fjærtoft, F., Langsethagen, K., Skotte, S., och Stensløkken, J., 2002. Marknadsanpassad timmerbeställning av gran. Silvinova AS. Stencil.: Se sammanfattning