Utbytesprognoser

Utbytesprognoser på stocknivå för enskilda objekt på skogs- och skördardata.

Beviljat anslag:  200 000 kronor
Projektutövare: Skogforsk, Johan J Möller

Under de senaste 3-5 åren har en stor mängd data av bra kvalitet blivit tillgängliga för skogsbruket. Exempel på sådana data är laserskanning av skogsmark som genererar både markmodeller och beskriver skogens volym. Dessutom genererar dagens skördare mängder av mätdata om varje stock och träd, så lagras till exempel koordinater för trädets växtplats. Alla insamlade data utnyttjas inte i dagens flödessystem trots brist på bra uppgifter i systemen.

De srnaste två åren har man arbetat intensivt för att göra bättre utbytesprognoser, baserad på redan tillgänglig data med mycket lovande resultat. Nu vill man gå vidare med att även testa och vidareutveckla systemen för privatskogsbruket. Projekets syfte är att testa och utveckla metoderna för utbytesprognoser baserat på skogsdata (laserdata, manuell inventering) i kombination med skördardata. Man vill också vidareutveckla metoden för att möjliggöra bättre prognoser på stocknivå inkluderade diameter, längd och kvalitetsberäkning. Målet är att ta fram en metod för bättre och billigare utbytesprognoser baserat på befintliga data.