Föryngring av gran under högskärm

Beviljat anslag: 270.000 kronor
Projektutförare: SkogForsk

Bakgrund

Med denna skogsskötselmetod menas att det bestånd som ska föryngras successivt glesas ut genom gallring och att föryngringen etableras och växer in i det gamla beståndet.

Ett problem vid nyttjande av högskärm är risken för avgångar i form av vindfällning, stambrott och träd som dör på rot.

Mål

En central fråga är därför hur risken för dessa kalamiteter kan förutsägas och begränsas. Undersökningen ska också bl a visa vilka faktorer som påverkar plantetableringen vid föryngring av gran under högskärm och tillväxten hos naturligt föryngrade granplantor som friställs.

Slutrapport

Sikström, U. och Pettersson, F. 2003: Föryngring av gran under högskärm - avgångar i skärmen, plantförekomst och planttillväxt. Skogforsk. Se sammanfattning.