Gallringsmallar

Vidareutveckling av gallringsmallar, anpassade för unga, täta bestånd och för olika skötselmål.

Beviljat anslag: 400 000 kronor
Projektledare: SLU, Kristina Ulvcrona

Bakgrund

Unga stamtäta och heterogena bestånd kan utgöra en betydande potential för biomassauttag i en tidig skörd utan att det utesluter produktion av både massaved och timmersortiment senare i utvecklingen. Dagens kunskapsstöd, det vill säga gallringsmallarna, är dock utformade för relativt glesa och enskiktade bestånd. 

Syfte

Projektet syftar till att utgå från sen kunskap från pågående projekt och vidareutveckla gallringsmallar anpassade för unga, täta bestånd. Mallarna avses kunna användas för olika skötselmål, både konventionella och målinkluderande helträdsuttag. I tidiga biomassagallringar bestäms lönsamheten av kostnaden för uttaget, som beror på beståndsparametrar (medelstammens biomassa/volym, stamantal per hektar etc) samt intäkten, som till stor del bestäms av möjlig uttagsvolym. 

En möjlig uttagsvolym måste dock avvägas mot beståndets långsiktiga produktionsförmåga och kommande uttagsmöjligheter. Projektet syftar därför även till att identifiera lämpliga uttagsnivåer, framförallt med avseende på fortsatt produktion av trädbiomassa samt till att finna beståndsbeskrivande variabler som är relativt enkla att mäta/ uppskatta och som därigenom kan fungera som ingångsvariabler i ovan nämnda gallringsmallar.

Slutrapport