Markberedningens betydelse

Säkrare och billigare föryngringar samt högre virkesvärden för skogsägaren

Beviljat anslag:      150.000 kronor
Projektutförare:     SLU, Inst för skogsskötsel
Övrig finansiering: Brattåsstiftelsen

Genomförande

Projektet är inriktat på att undersöka de biologiska och ekonomiska förutsättningarna för skärmskogsbruk där gles plantering kompletterar den naturliga föryngringen, samt att bestämma markanvändningens betydelse för planerade granplantors etablering, överlevnad och tillväxt under högskärm. Studien utförs på friska, grandominerade ståndorter på fastmark i mellersta Norrland.

Syfte

Projektet syftar till att ge säkrare och billigare föryngringar samt högre virkesvärden för skogsägaren, såväl på kort som lång sikt.

Slutrapport

Holgen. P, SLU, 2005: Markberedningens betydelse för plantetablering under högskärm på friska, grandominerade ståndorter i norra Sverige. Se sammanfattning