Modellering av rotröteangrepp

Modeller för rottickans spridning och tillväxt i svensk granskog

Beviljat anslag:   340.000 kronor
Projektutförare:  Skogforsk

Bakgrund

Rotstickan är en mycket allvarlig skadegörare på gran i hela Sverige. Med nuvarande skogsbrukssätt och krav på råvara riskerar skogsbruket att påtagligt bidra till en ökad spöridning av rotticka. Skadeverkningarna kan begränsas med olika aktiva åtgärder och skötselprogram. Dessa kräver dock hjälpmedel och beräkningsrutiner som inte existerar idag.

Syfte

Syftet med föreslagna projekt är att utifrån befintlig kunskap skapa modeller för rottickans spridning och tillväxt i svensk granskog samt att göra ekonomiska konsekvensbeskrivningar för en rad olika handlingsalternativ. Potentialen för Sveriges skogsägare kan illustreras av att en omfördelning från rötved till timmer med 0,5 procent av grantimmervolymen innebär en värdehöjning med 11-22 miljoner kronor per år.

Slutrapport

Thor, M, SkogForsk 2005: Modellering av rotröteangrepp på gran. Se sammanfattning