Planteringspunktens betydelse

Planteringspunktens betydelse vid långsiktig utvärdering av tillväxt på överlevnad på tall och gran i Norrland

Beviljat anslag:   140 000 kronor
Projektutövare:  Skogforsk, Adam Klingberg

Olika markberedningars effekter på planterade plantor har länge jämförts och utretts. Däremot har det inte närmare studerats planteringspunktens effekt på tillväxt, överlevnad och arvbarhetsberäkning inom markberedningstyp på individnivå.

Unikt material från 15 genetiska fältförsök av tall och gran från 1990-2002 skulle kunna ge klarhet i och utreda följande:

  • Att kvantifiera planteringspunktens betydelse för överlevnad och tillväxt på kort respektive lång sikt.
  • Att utifrån resultaten ge rekommendationer för plantans positionering i praktisk plantering.
  • Att kvantifiera planteringspunktens inverkan på miljövariansen och i förlängningen arvbarheten vid genetisk analys.