Tillväxteffekter

Tillväxteffekter efter upprepade helträdsuttag i gallringsskog

Beviljat anslag:  135 000 kronor
Projektutövare: Skogforsk, Staffan Jacobsson

Intresset för att utnyttja förnyelsebara produkter vid energiframställning har ökat starkt. Uttag av skogsbränsle, i form av avverkningsrester (toppar, grenar, barr), är idag en vanligt förekommande åtgärd i svenskt skogsbruk. Med denna åtgärd förs stora näringsmängder bort från ståndorten.

Ett antal fältstudier har visat att uttag av hela träd ger en något minskad tillväxt, åtminstone under 10-20 år efter uttaget. Kunskaperna om effekterna av upprepade uttag av avverkingsrester är ännu mycket begränsade.

I slutet av 1980-talet anlade Skogforsk en försöksserie för att studera effekter av helträdsuttag i gallring och kompensationsgödsling. Efter ca 15 år upprepades helträdsuttagen. Projektutövaren vill nu, efter 30 års effektperiod, studera de sammanlagda effekterna på tillväxten, samt i vad mån gödsling kompenserat för eventuella tillväxttapp.