Växer tall bättre än gran i norra Sverige?

Fältförsök visar att tall växer bättre än gran i norra Sverige. I detta projekt utreds bl a vilka mekanismer som orsakar denna skillnad.

Beviljat anslag: 400.000 kronor
Projektutövare: SLU, Tomas Lundmark

Bakgrund

En vedertagen uppfattning är att tall producerar bättre än gran på fattiga marker, att de har likvärdig produktion på de vanligaste skogsmarkstyperna och att gran producerar bättre än tall på bördiga marker.

Detta motsägs av en rad fältförsök i norra Sverige där trädslagen jämförs på samma mark, dvs i sk trädslagsförsök. Tvärtemot den vedertagna bilden visar försöken att granens produktion i Norrland är klart lägre än för tall när de jämförs på samma lokal och att detta också gäller för relativt bördiga ståndorter.

Genomförande

Det här projektet avser att utreda vilka mekanismer som orsakar denna skillnad. Vi kommer att undersöka om det finns skillnader i kväveeffektivitet mellan trädslagen, dvs om det finns skillnader i kvoten mellan årlig tillväxt och totala kvävemängden i barrskruden. Vi kommer också att undersöka om trädslagen interagerar med marksystemet på olika sätt så tillgängligheten av kväve på en och samma lokal även påverkas av trädslaget i sig.

Projektet kommer att använda ett urval av befintliga långsiktiga fältförsök och ett antal moderna analysmetoder för att testa uppställda hypoteser.

Resultat

Resultaten kommer att inarbetas i olika typer av skogliga beslutsstöd i nära samverkan med det praktiska skogsbruket.